Trở lên trên

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 3: Chính Biên -…

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 3: Chính Biên -… có phân biệt được kẻ tốt người xấu mà chính vương giả mới làm được. Cho nên kinh Thi khen phong hóa của thơ Quan thư, Lân chỉ, do ở 2 biên Chu Nam, Thiệu Nam mà gây nên; kinh Dịch xem rồng, hổ, gió, mây theo từng loại, mà muôn vật đều biết cảặc có người phù tá ngôi báu, nên cột đá ở trong triều..

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 3: Chính Biên -…

có phân biệt được kẻ tốt người xấu mà chính vương giả mới làm được. Cho nên kinh Thi khen phong hóa của thơ Quan thư, Lân chỉ, do ở 2 biên Chu Nam, Thiệu Nam mà gây nên; kinh Dịch xem rồng, hổ, gió, mây theo từng loại, mà muôn vật đều biết cảặc có người phù tá ngôi báu, nên cột đá ở trong triều..
Book rating: 5.6 based on 5 ratings

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 3: Chính Biên -…

5.6
5 lượt đánh giá

Lượt xem:
 1.001 /26 mục
Tình trạng:
 Đủ bộ
Cập nhật:
 17/01/2014
Thể loại:
Tác giả:

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 3: Chính Biên -…có phân biệt được kẻ tốt người xấu mà chính vương giả mới làm được. Cho nên kinh Thi khen phong hóa của thơ Quan thư, Lân chỉ, do ở 2 biên Chu Nam, Thiệu Nam mà gây nên; kinh Dịch xem rồng, hổ, gió, mây theo từng loại, mà muôn vật đều biết cảặc có người phù tá ngôi báu, nên cột đá ở trong triều đình; hoặc có người trấn thủ biên cương, vững thành đài ở ngoài muôn dặm; hoặc có người đưa sức ra trận đánh giặc, oanh liệt một phen; hoặc có người văn chương nổi tiếng trong nước, thanh giá gấp bội; hoặc có người phong vân thanh nhã, đủ làm cho kẻ lười tự lập, kẻ tham thành liêm; hoặc có người như ngọc trắng hoàn toàn, đủ để nêu kẻ thanh liêm, răn kẻ tham nhũng. Dẫu đến kẻ tội ác đầu sỏ, khó tránh được dưới búa rìu; mà sự thực chép biên đều thấy cả trong sử sách. Đâu là người thế, việc thế, phải trái có công luận, để làm gương răn vậy. Thế thì nước phải có sử, mà sử phải có truyện, không phải là cốt để làm gương răn, mà để mãi đến đời sau ư? Nhà nước ta nối nghiệp đời trước, gặp vận trung hưng, thánh thần truyền nối; công đức thịnh nhiều, cố nhiên việc đều khảo xét được, sách có thể tin chắc được, sử không chép xuể truyền mãi không dừng vậy. Duy đời nào có người phụ tá đời ấy, người nào có việc làm của người ấy, cho nên thể tài của nhà chép sử, liệt truyện là một thể của sự vậy. Đó là nhân vật trong thời nay, đời sau có thể cùng truyền lại được, để đều in thành tập, mới là để làm gương cho sau này mãi mãi.