Trở lên trên

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 4: Chính Biên -…

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 4: Chính Biên -… Năm thứ 9, thăng Tri phủ phủ Nghĩa Hưng, phẩm đầy niên hạn, thăng Học chính Quốc tử giám; rồi vì có tang mẹ nghị chức. Năm thứ 15, có chiếu bổ dụng, nhắc lên Giám sát Ngự sử đạo Định An. Năm thứ 16, thăng Án sát tỉnh Thanh Hóa Năm thứ 19, đổi đi án sát Hà Nội, trải thăng đến Bố chính 2 tỉnh Hà Nội..

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 4: Chính Biên -…

Năm thứ 9, thăng Tri phủ phủ Nghĩa Hưng, phẩm đầy niên hạn, thăng Học chính Quốc tử giám; rồi vì có tang mẹ nghị chức. Năm thứ 15, có chiếu bổ dụng, nhắc lên Giám sát Ngự sử đạo Định An. Năm thứ 16, thăng Án sát tỉnh Thanh Hóa Năm thứ 19, đổi đi án sát Hà Nội, trải thăng đến Bố chính 2 tỉnh Hà Nội..
Book rating: 7.5 based on 2 ratings

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 4: Chính Biên -…

7.5
2 lượt đánh giá

Lượt xem:
 676 /21 mục
Tình trạng:
 Đủ bộ
Cập nhật:
 17/01/2014
Thể loại:
Tác giả:

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 4: Chính Biên -…Năm thứ 9, thăng Tri phủ phủ Nghĩa Hưng, phẩm đầy niên hạn, thăng Học chính Quốc tử giám; rồi vì có tang mẹ nghị chức. Năm thứ 15, có chiếu bổ dụng, nhắc lên Giám sát Ngự sử đạo Định An. Năm thứ 16, thăng Án sát tỉnh Thanh Hóa Năm thứ 19, đổi đi án sát Hà Nội, trải thăng đến Bố chính 2 tỉnh Hà Nội, Nam Định. Thiệu Trị năm thứ 2, quyền giữ ấn quan phòng, Tổng đốc Định An. Năm ấy, ngự giá đi tuần ra Bắc, Quốc Hoan vì việc sung biện việc đón tiếp ở đình bãi sông, không hợp phép, bị giáng hàm thất phẩm, trích đi làm việc công ở Tân Gia Ba. Năm thứ 3, được khởi phục Viên ngoại lang, không bao lâu bổ thụ án sát Vĩnh Long, trải làm Bố chính Định Tường. Năm thứ 6, Hoan về kinh, chúc tuổi vua, thăng Hữu thị lang bộ Hình, rồi đổi sang Bộ Binh. Năm Tự Đức thứ nhất, bổ ra làm Bố chính Quảng Nam, trải thự Tuần phủ Thuận Khánh, Năm thứ 5, được hộ lý ấn quan phòng Tổng đốc Ninh Thái. Năm thứ 9, Hoan bị bệnh chết. Quan tỉnh ấy cho là Quốc Hoan tại chức nghèo túng, về công việc sau khi chết không lấy gì mà chi biện được. Xin phát tiền kho ra sắm mua lụa màu, áo quan để dùng, chi các khoản sau khi chết đi cho Hoan. Vua y cho lại bảo rằng : Bắc Ninh là nơi địa phương lớn, công việc bận rộn, Quốc Hoan vỗ tự có phương pháp, dân trong hạt tin yêu, chuẩn cho truy thụ hàm Tổng đốc Ninh Thái, chiếu hàm mới, cấp tiền tuất, và sai quan có trách nhiệm đến tế ở nhà.